x

PROGRAM

Program

29 Eylül 2023, Cuma

11:00-15:00

Kurslar (EKO, Toraks, Hemodinami) 

15:00-15:45Sözlü Sunumlar
 Oturum Başkanları: Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Engin Ertürk
S-01Deprem Riski Nedenli Taşınan Bir Yoğun Bakımın Yer Değişimi Ve Yatak Sayısı Azalmasının Hasta Ve Yoğun Bakım İstatistiğine Etkisiİnşa Gül Ekiz İşcanlı
S-02Pron Pozisyon Sonrası Üst Ektremitede Venöz Trombüsİsmail Demir
S-03Ölümcül Bir Komplikasyon: Pulmoner Rezeksiyon Sonrası Bronkoplevral FistülMehmet Emre Geçici
S-04Trakeal Stenozda Preoperatif Değerlendirmenin ÖnemiEbru Emre Demirel
S-05Mini Sıvı Yükleme Testi Sırasında Basınç Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler Sıvı Yanıtlılığını Öngörebilir Mi?Hilal Şahan
S-06Sinüs Valsalva Anevrizmasının İntraoperatif Transözefageal Eko İle DeğerlendirilmesiSezer Karabulut
S-07Sağ Ventrikül Yetmezliği Riski Yüksek, Sol Ventrikül Destek Cihazı Yerleştirilen Hastanın Anestezi YönetimiAslıhan Aykut
S-08Açık Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Postoperatif Analjezi Yönetiminde Ultrason Eşliğinde Yapılan Pektointerkostal Fasiyal Plan Bloğu Ve Rekto İnterkostal Fasiyal Plan Bloğunun Birlikte Uygulanmasının Değerlendirilmesi: Vaka SerisiBurak Ömür
S-09Akciğer Kist Hidatik Nedeni İle Operasyona Alınan Pediatrik Hastada Ekstraluminal Bronş Bloker Kullanımı: Olgu SunumuHilal Şahan Akpolat
S-10Erişkin Kor Triatrium Sinistrum: Anestezi Yönetimi Ve Ekokardiyografik YaklaşımEce Destina İnci
16:00-17:00Sözlü Sunumlar
 Oturum Başkanları: Elif Başağan Moğol, Elvin Kesimci
S-11Talasemili Hastada Pulmoner EndarterektomiIrmak Çimenoğlu
S-12Pectus Excavatum Cerrahisi Analjezisinde Serratus Posterior Superior İnterkostal Plan Bloğunun (Spsıb) Etkinliği: Olgu SunumuMerve Bıdak
S-13Atriyal Fibrilasyon Kateter Ablasyon Tedavisinde Transözefageal Ekokardiyografinin Önemi; Olgu SerisiŞahin Yılmaz
S-14Zor Hava Yolu Olan Rüptüre Abdominal Aort Anevrizma (Aaa) Olgusunda Çift Lümenli EntübasyonMehmet Sarı
S-15Covıd-19 Pandemisi Sırasında Rutin Kardiyovasküler Anestezi Yönetimimizdeki DeğişikliklerAyla Esin
S-16Yüksek Doz Opioid Anestizisi İle Kalp Kapak Cerrahisi Yapılan Hastalarda Rokuronyum'un Yüksek Dozlarının Hemodinami, Entübasyon Kondüsyonu Ve Rezüdiel Nöromuskuler Blok Üzerine EtkileriElif Demirel
S-17Konjenital Kalp Hastalığı Nedeniyle Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi Angiografi Çekilen Pediatrik Hastalarda Anestezi Yönetimimizin Değerlendirilmesi; Pratik ÇözümlerHatice Dilek Özcanoğlu
S-18Ultrason Eşliğinde Torasik Paravertebral Kateterin İntratorasik YerleşimiEmine Özdemir
S-20Entübasyon Stilesi Güvenli Mi ?: Bir Olgu SunumuHilal Dökmeci
17:00-17:45

Açılış Konuşmaları

17:45-18:45

Panel 1: Kardiyak Anestezide tartışmaya devam ettiklerimiz

 

 

Oturum Başkanları: Tülin Aydoğdu Titiz, Suna Gören

 
 Diastolik disfonksiyonPatrick Wouters
 Kalp cerrahisinde alan blokları Emel Gündüz
 Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner resüsitasyonEmre Gürcü
 

30 Eylül 2023, Cumartesi

08:30

Açılış

 

08:50-09:50 Panel 2: Toraks 
 

Oturum Başkanları: Mert Şentürk, Fatma Nur Kaya

 
 Toraks cerrahisinde ERASDavud Yapıcı
 Mekanik ventilasyon ve “güç” kavramıÇiğdem Yıldırım Güçlü
 Toraks cerrahisi sonrasında kronik ağrıMusa Zengin

09:50-10:30

Uydu Toplantı

 Oturum Başkanları: Alper Kararmaz 
 KPB devresi ile ilgili yeniliklerSerdar Günaydın

10:30-11:00

Kahve Molası & Firma Ziyaretleri

11:00-11:30Konferans 
 Oturum Başkanı: Başak Ceyda Meço 

 

Innovations to help anesthesiologist

Idit Matot

11:30-12:30 Panel 3: Hemodinamik yönetimde bizi zorlayanlar 
 Oturum Başkanları: Zerrin Sungur, Türkan Kudsioğlu 
 Kardiyak cerrahide volüm değerlendirmesiNesrin Bozdoğan Özyılkan
 SVB: sistemik dolum ve sirkulatuvar dolum basınçları ile birlikte değerlendirmeM. Enes Aydın
 “Ventriculoarterial coupling”Muharrem Koçyiğit

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:10Panel 4: Nonkardiyak cerrahi  
 

Oturum Başkanları: Ozan Akça, Emre Çamcı

 
 MINS: tanıyoruz (?), önleyebiliyor muyuz?Fisun Demir
 Karotis cerrahisinde: uyutmak veya uyutmamak; işte bütün meseleBahar Öç

14:10-14:50

Uydu Toplantı

 

Oturum Başkanı: Fevzi Toraman

 
 

Masif Transfüzyon Kılavuzu Eşliğinde Fibrinojen, 5 Soru-5 Cevap

Aslı Demir

14:50-15:20

Kahve Molası & Firma Ziyaretleri

15:20-16:30

PANEL-5: Kardiyak cerrahide organ koruma

 

 

Oturum Başkanları: Deniz Karakaya, Ümit Karadeniz

 
 Miyokard korumada anestetik seçimiBurhan Dost
 Anestezi derinliği ölçümüAlper Kararmaz
 Serebral oksimetri ve postoperatif outcomeFevzi Toraman
 Kalp cerrahisinde akut böbrek hasarıBaşar Erdivanlı

16:30-17:00

Kahve Molası & Firma Ziyaretleri

17:00-17:40

Uydu Toplantı

 

Oturum Başkanı: Lale Yüceyar

 
 Kardiyak anestezide perioperatif isoproterenol kullanımıTülün Öztürk

17:40-18:20

Uydu Toplantı

 

Oturum Başkanı: Ayşegül Özgök

 
 Viskoelastik testlerHüseyin İlksen Toprak
18:30-19:30Yarışma
 

Oturum Başkanları: Tülin Aydoğdu Titiz, Tülün Öztürk

 

Jüri: Ozan Akça, Suna Gören, Deniz Karakaya, Türkan Kudsioğlu, Mukadder O. Sungur,
Fevzi Toraman, Tuğhan Utku

Y-001Torakotomi İle Lobektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Uygulanan Erektör Spina Plan Bloğu Ve Paravertebral Blok Uygulamasının Posttorakomi Ağrı Sendromu Üzerine EtkileriKerem Başer
Y-002Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Otolog Kan Toplamada İki Farklı Yöntemin Nabız Kontür Analizi Parametreleri Üzerine Etkisinin DeğerlendirilmesiHabip Burak Özgödek
Y-004Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda; Prognostik Beslenme İndeksi (Pnı), N/L Oranı Ve Crp/Albümin Oranının Prognoz Üzerindeki Etkisi; Retrospektif TaramaAnıl Kılınç
Y-005Ecmo’da Antikoagülan Değişikliği Yapmalı Mıyız?Rabia Yılmaz
Y-006Eras Uygulanan Kardiyak Cerrahi Hastalarında Preoperatif Ağrı Ve Anksiyetenin Akut Postoperatif Ağrıya EtkisiAslıhan Aykut
Y-007Açık Kalp Cerrahilerinde Torakal Epidural Analjezi Ve Bilateral Erektör Spina Plan Bloğunun Postoperatif Ağrı Ve Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Randomize Kontrollü Klinik ÇalışmaFatih Kılıç
Y-008Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Deliryum Gelişimine EtkisiOlcay Yaldır Kayalı
Y-009Çocuklarda Tek Akciğer Ventilasyonunda Arndt Ve Tappa Endobronşiyal Bloker Kullanımının Karşılaştırılması: Preliminer SonuçlarEbru Emre Demirel
Y-010Koroner Arter Bypass Cerrahisi Anestezi İndüksiyonunda Hemodinamik Değişikliklerin Vena Kava Kollabsibilite İndeksi İle DeğerlendirilmesiAycan Kurtarangil Doğan
 

1 Ekim 2023, Pazar

08:30-09:00Akılcı İlaç OturumuÖzlem Turhan

09:00-10:00

PANEL-6: Pediatrik kardiyak anestezi

 

 Oturum Başkanı: Ayda Türköz, Funda Gümüş 
 Pediatrik hasta kan yönetimiH. Dilek Özcanoğlu
 “Normal” veya “ideal” basıncı biliyor muyuz?Ömer Faruk Şavluk
 Ameliyathane dışında pediatrik kardiyak hastanın yönetimiMustafa Şimşek

10:00-10:15

Kahve Molası & Firma Ziyaretleri

10:15-11:15

Sözlü Sunumlar

 

Oturum Başkanları: Nesrin Bozdoğan Özyılkan , Emre Gürcü

S-21Minimal İnvaziv Cerrahi Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Gelişen Hemotoraks: Rotasyonel Tromboelastometri (Rotem) Kılavuzluğunda Kanama YönetimiEmine Özdemir
S-22Pda Stenti Uygulanan Yarık Damak-Dudaklı Yenidoğanda Anestezi YönetimiEzgi Direnç Yücel
S-23Erektör Spina Plan Bloğu Kot Kırıkları Ağrı Tedavisinde İyi Bir Çözüm Mü? Olgu SerisiHatice Güneş
S-24Transözefageal Ekokardiyografi İle Doğrulanamayan Santral Venöz Kateter Malpozisyonu: Bir Olgu SunumuGizem Döken
S-25Pnömonektomi Sonrası Gelişen Ani Kardiyak Arrest Ve Yönetimi: Olgu SunumuMehmet Emre Geçici
S-26Mitral Kapak Replasmanı Nedeniyle Operasyona Alınan Hastada Gelişen İntraoperatif Dirençli Hipertansiyon Olgu SunumuBerivan Bedir Sert
S-29Robotik Yardımlı Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Yüzeyel Serratus Anterior Plan Blok İle Analjezi Ve Erken Derlenme: Gözlemsel, Retrospektif Çalışma.Muharrem Koçyiğit
S-30Rat Böbrek İskemi-Reperfüzyonunda Ortaya Çıkan Akciğer Hasarı Tazilumab İle Geri DöndürelebilirYücel Özgür
S-31Kardiyopulmoner Baypas Sonrası Bradikardisi Olan Hastada Pacemakera Alternatif İzoproterenol KullanımıSelma Fiş Topaloğlu
S-322015-2022 Yılları Arasında Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği (Tark) Bildiri Kitabında Basılan Bildirilerin Postoperatif Analjezi Modaliteleri Açısından DeğerlendirilmesiNevin Esra Gümüş
S-45Transkatater Aort Kapak Implantasyonu (Tavı) Uygulamasında Kullanılan Anestezi Yöntemlerinin Güncel Literatürde Gözden GeçirilmesiGözde Altun

11:15-12:30

Sözlü Sunumlar

 

Oturum Başkanları: Çiğdem Yıldırım Güçlü, M. Enes Aydın

S-33Girişimsel Radyolojide Hepatik Kist Hidatik Boşaltılması Sırasında Refrakter Anafilaktik ŞokAslıhan Aykut
S-34Sağ Atrial Kitlesi Olan Pulmoner Endarterektomi Olgusu: Ekokardiyogafi Kılavuzluğunda Kanülasyon YaklaşımımızGalip Emre Kılıçaslan
S-35Eisenmenger Sendromuna Bağlı Beyin Absesi OlgusuGülsüm Özçelik
S-36Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Nedeniyle Venö-Venöz Ecmo’da İzlenen Hastalarda Sağ Ventrikül Disfonksiyonu: Sistematik DerlemeBerrin Er
S-3728 Haftalık Gebe Hastada Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Olgu SunumuBedia Mine Hanedan
S-38Transözofageal Ekokardiyografi Klavuzluğunda Kardiyopulmoner Bypass Olmadan Renal Hücreli Karsinomun İntrakardiyak TrombektomisiBetül Malkoç
S-39Karotis Endarterektomi + Safen Ven Patch Anjiyoplasti Cerrahisinde Yüzeyel Servikal Pleksus Bloğu, Karotis Kılıf Bloğu Ve Adduktor Kanal Bloğu KombinasyonuSuna Kara Görmüş
S-40Aort Koarktasyonu Perkütan Transkateter Tedavisinde Hemodinamik Monitörizasyonun Rolü: Olgu SunumuYunus Emre Karapınar
S-41Konjenital Kalp Cerrahisinde Peroperatif Cpfa Tedavisi: Olgu SunumuSelin Sağlam
S-42İlaç Uyumsuzluğuna Bağlı Miksödem Koması Ve Multiorgan Disfonksiyon Sendromu: Bir Olgu SunumuMelis Sumak Hazır
S-43Usg İle Santral Venöz Kateterin Malpozisyonu Önlenebilir Mi?Ezgi Büşra Afşin
S-44Venövenöz Ecmo Desteği Altında Perkütan Trakeotomi: Yöntem Ve KomplikasyonlarA.Ece Altınay

12:30-13:00

Kapanış